Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Today is Today aan. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Today is Today is gevestigd aan de Schonauwen 74 (3401 HJ) te IJsselstein en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68230761. Today is Today is per e-mail te bereiken via vraaghet@ericfernee.nl en telefonisch via 030 – 249 61 31.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Today is Today omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Today is Today aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en klanten. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Today is Today valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Today is Today behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 maart 2022.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijnen van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden en voor de uitvoering van de overeenkomst. Een overzicht van de persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst verzameld worden tref je hieronder aan:

 • Voornaam + achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Kamer van Koophandel nummer
 • BTWnummer
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Links naar jouw social media-accounts (LinkedIn, Facebook, Instagram e.d.).
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Alle gegevens die je zelf verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account, telefonisch, per e-mail, intake formulier etc.
 • Gespreksverslagen
 • Vragenlijsten
 • Behandelplannen

Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit is jouw naam. Via het contactformulier wordt ook jouw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met je op te nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor marketingdoeleinden worden voor een termijn van twee jaar opgeslagen.

De verwerking van de persoonsgegevens door Today is Today vindt plaats op de volgende rechtsgronden. Je hebt via de overeenkomst toestemming verleend voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Daarnaast is het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Today is Today rusten. Ook is het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk vanwege het gerechtvaardigde belang van Today is Today. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit marketingdoeleinden.

Today is Today verstrekt alleen de informatie aan derden die nodig is voor bovengenoemde rechtsgronden.

Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief van Today is Today door een e-mail te zenden aan vraaghet@ericfernee.nl of door de opt-out te gebruiken van de mailingprovider (thans MailerLite).

Online community / e-learning platform The Huddle (hierna: platform)

Today is Today maakt gebruik van een online platform genaamd ‘The Huddle’ als onderdeel van coaching. Jouw naam (voor- en achternaam) zullen zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers van het platform. Als gebruiker kun je door één druk op de knop je hele account wissen (inclusief alle historie, opmerkingen e.d.). Je bent zelf verantwoordelijk wat je deelt via dit platform.

Cookies

Today is Today maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Today is Today bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Today is Today om een goede gebruikerservaring aan je te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Today is Today. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Today is Today is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Today is Today raad je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Today is Today zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Today is Today. Denk onder andere aan:

 • TransIP – hosten van onze website (incl. platform)
 • MoneyBird – boekhoudprogramma.
 • Calendly – het online maken van afspraken
 • MailerLite – mailing, het versturen van nieuwsbrieven.
 • Google Analytics – anoniem inzage in surfgedrag.
 • Zoom Video Conferencing / MS Teams / WebEx – online coaching
 • Dropbox – opslag van eventuele verslagen & andere data
 • Microsoft 365 – opslaan van gespreksverslagen* Word / OneDrive, e-mail e.d.
 • Outlook agenda – opslaan van onze geplande afspraken
 • Zencastr – het opnemen van podcasts
 • nl – voor het verwerken van de betalingen.
 • Plug&Pay – winkelwagen
 • The Huddle – online leeromgeving & community

*) de gespreksverslagen worden enkel onder jouw voornaam opgeslagen. Wanneer deze voornaam al bestaat, dan onder voornaam + eerste letter achternaam. Er wordt geen enkele herleidbare informatie naar jou in dit verslag opgenomen. Met uitzondering van het intake formulier die je zelf via Dropbox/Onedrive e-mail uploadt na aanschaf van bijvoorbeeld het onlineprogramma.

Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Today is Today op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Today is Today verkrijgt jouw persoonsgegevens ook via derden, onder andere via:

 • Google Analytics
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo
 • YouTube
 • Twitter
 • De e-mail
 • De telefoon
 • SoundCloud
 • Whatsapp (business)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Today is Today kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Today is Today) tussen zit. Dit kan onder andere door het gebruik van Facebook, LinkedIn, Google advertenties.

Beveiliging

Today is Today heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Today is Today beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Today is Today met derden die jouw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland, op een server binnen Europa of zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA).

Strafbare feiten

Wanneer er een vermoeden bestaat van een strafbaar feit zoals stalking, geweld of soortgelijke zaken behoudt Today is Today zich het recht voor om alle gegevens die daarvoor nodig zijn te overhandigen aan de lokale of internationale autoriteiten (Politie, Justitie e.d.) en aangifte te doen.

Jouw privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je

wel altijd vragen om jezelf te identificeren. Indien je jouw gegevens wil wijzigen of iets anders met jouw persoonsgegevens wenst te doen, mag je een e-mail sturen naar Today is Today. Today is Today zal de gevraagde wijziging dan in de systemen doorvoeren en hier een screenshot van sturen.

Indien je een klacht wil indienen over Today is Today met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen naar vraaghet@ericfernee.nl. Ook kun je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, tref je aan via deze link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.