Disclaimer

Disclaimer

Eenmanszaak Today is Today, met KvK-nummer 68230761, hierna “Today is Today” wil u hartelijk welkom heten op https://www.ericfernee.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Today is Today kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Today is Today zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Today is Today zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Today is Today is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Today is Today verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Today is Today tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Today is Today dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@ericfernee.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Today is Today of die van licentiegevers. Today is Today behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@ericfernee.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Today is Today per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Today is Today weten via info@ericfernee.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Today is Today verplicht is tot enige schadevergoeding.

Today is Today behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Let op: de informatie op deze website is gebaseerd op meningen, feiten en omstandigheden. Today is Today aanvaard geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.