Disclaimer

Disclaimer

Eenmanszaak Eric Fernée, een handelsnaam van Today is Today, met KvK-nummer 68230761, hierna “Eric Fernée” wil u hartelijk welkom heten op https://www.ericfernee.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Eric Fernée kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Eric Fernée zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Eric Fernée zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Eric Fernée is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Eric Fernée verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Eric Fernée tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Eric Fernée dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@ericfernee.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Eric Fernée of die van licentiegevers. Eric Fernée behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@ericfernee.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Eric Fernée per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Eric Fernée weten via info@ericfernee.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Eric Fernée verplicht is tot enige schadevergoeding.

Eric Fernée behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Let op: de informatie op deze website is gebaseerd op meningen, feiten en omstandigheden. Eric Fernée aanvaard geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluitting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.