Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Today is Today

Artikel 1 Definities

 1. Today is Today, biedt diensten aan op het gebied van (life) coaching, training, persoonlijke ontwikkeling en gerelateerde werkzaamheden. Deze diensten worden online, op eigen locatie, een door de opdrachtgever aangewezen locatie of middels events (workshops, retraites, masterclasses e.d.) aangeboden.
 2. Onder Today is Today wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Today is Today en Today is Today de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 5.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Today is Today en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Today is Today en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende (life) coaching, training, persoonlijke ontwikkeling en gerelateerde werkzaamheden, alsmede alle andere door Today is Today ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website ericfernee.nl & www.verspreidliefde.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Today is Today gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Today is Today verrichte handelingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Today is Today zijn overeengekomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Today is Today is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever alle stappen op de Website heeft doorlopen. In de meeste gevallen begint deze procedure met het invullen van een bestelformulier en eindigt deze bij de betaling. Dit kan ook gedaan worden middels een online te accorderen offerte.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website en het offerteformulier.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Today is Today heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Today is Today heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Today is Today (Today is Today) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Today is Today worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Today is Today zijn verstrekt, heeft Today is Today het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Today is Today zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Today is Today hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Today is Today dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Today is Today en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Today is Today op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Today is Today en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk, via e-mail of de online offerte-tool.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Today is Today is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Today is Today goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Today is Today bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Today is Today niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Today is Today en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Today is Today gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7 Annulering

 1. Opdrachtgever heeft alleen een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen bij een koop op afstand, ingaande op de dag nadat de Dienst is besteld. Na veertien (14) dagen is het voor Opdrachtgever niet mogelijk om het betaalde bedrag terug te krijgen.
 2. Indien Opdrachtgever instemt met het direct leveren van een online trainingsprogramma en binnen veertien (14) dagen gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan dient Opdrachtgever de kosten naar rato van het gebruik van het programma te vergoeden.
 3. Annulering dient uitdrukkelijk te worden bevestigd door Today is Today.
 4. Today is Today behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de uitvoering van de werkzaamheden te annuleren of op te schorten.
 5. Coachingsafspraken dienen binnen 24 uur te worden verzet c.q. geannuleerd, anders wordt de volledige prijs van het consult in rekening gebracht.
 6. Bij het niet verschijnen van de Opdrachtgever op een geplande afspraak wordt de volledige prijs van het consult in rekening gebracht.
 7. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt niet wanneer opdrachtgever een event/workshop/retraite/seminar e.d. heeft geboekt.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. De door Today is Today berekende tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Today is Today gerechtigd verblijfkosten, reiskosten en andere daaraan gerelateerde kosten in rekening te brengen.
 2. Today is Today heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving. Indien er sprake is van facturatie achteraf dan dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever dient het totale bedrag van tevoren te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Today is Today mede te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Today is Today besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Today is Today kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Today is Today.
 4. Today is Today is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 5. Today is Today is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Today is Today voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien Today is Today aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen als bedoeld in artikel 9.8, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Today is Today met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Today is Today is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximale factuurbedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Today is Today.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Today is Today waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Today is Today zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Today is Today of van derden, pandemieën, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Today is Today overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Today is Today heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Today is Today kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever en Today is Today zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Today is Today behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Today is Today heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle door Today is Today geleverde zaken blijven eigendom van Today is Today en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Today is Today worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal, teksten en dergelijke aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren. Opdrachtgever vrijwaart Today is Today van enige aanspraak van derden.


Artikel 13 Klachten

 1. Klachten dient de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de dienst schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te maken aan Today is Today.
 2. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever nimmer op.
 3. Today is Today zal, als de klacht gegrond blijkt, in overleg met de Opdrachtgever tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.

 

Artikel 14 Online community / e-learning platform The Huddle (hierna: platform)

 1. Today is Today aanvaard geen aansprakelijkheid door uitval(downtime)/ storing van het platform.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij deelt via het platform.
 3. Today is Today aanvaard geen enkele aansprakelijkheid inzake de informatie die door Opdrachtgever wordt gedeeld op het platform.
 4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid het account volledig te verwijderen.
 5. Het platform mag alleen worden gebruikt in de context van de trainingen/ coachtrajecten die worden gegeven.
 6. Ongepast/ grensoverschrijdend gedrag (zoals grof taalgebruik, stalking, politieke opinies, complottheorieën e.d.) kan leiden tot intrekking van de toegang tot het platform zonder recht op restitutie van de betaalde bedragen. Today is Today spreekt hier haar veto over uit.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Today is Today van alle aansprakelijkheid voor mogelijke vervolg/gevolg schade van de artikelen 14.1 tot en met 14.6

 

Artikel 15 Privacyverklaring

 1. De privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Today is Today.

Artikel 16 Identiteit van Today is Today

 1. Today is Today (Today is Today) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68230761 en draagt btw-identificatienummer NL001994400B32. Today is Today is gevestigd aan de Schonauwen 74 (3401HJ) te IJsselstein.
 2. Today is Today is per e-mail te bereiken via vraaghet@ericfernee.nl of middels de website ericfernee.nlen telefonisch op 030 – 249 61 31.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Today is Today en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen Today is Today en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.